کامپیوتر

انواع توابع در اکسل

ABS .١
این تابع قدر مطلق عدد را حساب می کند.
12=ABS(-12)
ACOS .٢
- مقدار آرک کسینوس را باز می گرداند البته بر حسب رادیان .این عدد باید بین ١و ١
باشد .
0 =ACOS(1)
3.14 =ACOS(-1)
1.57 =ACOS(0)
برای تبدیل مقدار رادیان بدست آمده به درج ه باید از رابطه زیر استفاده کنیم که د ر آن
وارد می PI همان عدد پی می باشد البته در اکسل عدد پی را به همین صورت PI
کنیم و ٣٫١۴ وارد نمی کنیم چون ٣٫١۴ مقدار دقیق پی نیست
=ACOS(x)*180/PI()
برای مثال :
ACOS(0)*180/PI()=90
ACOSH .٣
برای محاسبه مقدار تابع معکوس کسینوس هذلولی (معکوس کسینوس هیپربولی ک )
بکار می رود .اینجا فرمول ها را برای این تابع و توابع مشابه بیان می کنیم:
نام تابع فرمول
سینوس هیپربولیک
2
ex e x y shx
− −
= =
کسینوس هیپربولیک
2
ex e x y chx
+ −
= =
تانژانت هیپربولیک
x x
x x
e e
y thx e e−

+

= =
کتانژانت هیپربولیک
x x
x x
e e
y chx e e−


+
= =
y = sh−1x = ln(x + x2 + معکوس سینوس هیپربولیک ( 1
y = ch−1x = ln(x + x2 − معکوس کسینوس هیپربولیک ( 1
http://amar80.blogfa.com
٥
باید مساوی یا بزرگتر از ١ x مشخص است که در مورد معکوس کسینوس هیپربولیک
باشد.
ASIN .۴
مقدار آرک سینوس را محاسبه می کند
0 =ASIN(0)
1.57=ASIN(1)
ASINH .۵
معکوس تابع سینوس هیپربولیک را محاسبه می کند .فرمول آن در قسمت بالا آورده
شد.در خود اکسل اعلام شده است که مقدار پارامتر این تابع باید مساوی یا بزرگتر از
١ باشد اما با توجه به فرمول تابع درمی یابیم که این پارامتر ٠ نیز می تواند باش د .در
به ازای هر عدد ln واقع اگر کمی بیشتر د ق ت کنیم متوجه می شویم که چون داخل
حقیقی عدد مثبتی می شود پس دامنه این تابع کل اعداد حقیقی است .
ATAN .۶
مقدار معکوس تانژانت (آرک تانژانت ) را محاسبه می کن د .البته جواب بر حسب رادیان
خواهد بود .برای تبدیل آن به درجه می توان از دو راه استفاده ک ر د.راه اول اینکه مقدار
می باشد DEGREES 180 ضرب کنی م .راه دوم استفاده از تابع /PI() آرک تانژانت را در
خواهیم داشت : ATAN( مثلا برای ( 1
=DEGREES(ATAN(1))
در ضمن این دو راه را برای هر تابعی که مقداری بر حسب رادیان ارائه می دهد قابل
اجراست.
ATAN2 .٧
تابعی بسیار جالب توجه
فرض کنید می خواهیم آرک تانژانت زاویه ای را پیدا کنیم اما نمی دانیم زاویه مورد نظر
چند درجه است ولی در دستگاه مختصا ت می توان آن زاویه را بر خطی که از مبد ا
بدست آمده ،در این تابع Y و X می گذرد منطبق کرد.در این صورت می توان از
(- استفاده کرد .برای مثال زاویه ۴۵ درجه را می توان با ( ١و ١) نشان دا د و یا ( ٠و ١
معرف زاویه ١٨٠ درجه اس ت .هر زاویه غیر متعارف دیگر را نیز می توان با دادن مختصات
آن بدست آورد.
ATANH .٨
مقدار معکوس تانژانت هیپربولیک را باز می گرداند.مقدار پارامتر این تابع بایستی بین
١و ١- باشد.
http://amar80.blogfa.com
٦
CEILING .٩
مقدار عدد داده شده را به بالا گرد می کند این عمل را با توجه به تقریبی که در
قسمت دوم وارد می کنیم انجام می ده د .اکسل این تقریب را به این صورت انجام می
دهد که عدد مورد نظر را به نزدیکترین مضرب مقدار تقریب گرد می کن د . به مثالهای زیر
توجه کنید:
=CEILING(2.5, 1)
یعنی ٢٫۵ را با تقریب ١ رو به بالا گرد کند.پس نتیجه عدد ٣ خواهد بود.
=CEILING(-2.5, -2)
یعنی ٢٫۵ - را با تقریب ٢- رو به پایین گرد کند.نتیجه عدد ۴- خواهد بود .
=CEILING(-2.5, 2)
می دهد.که معرف #NUM! در اینجا چون علامت دو عدد متفاوت است اکسل پیغام
خطا در وارد کردن پارامترهاست.
=CEILING(0.234, 0.01)
عدد ٠٫٢٣٤ را با تقریب ٠٫٠١ عدد ٠٫٢٤ خواهد بود
COMBIN .١٠
n بکار می رود.در کادر اول n از r از اسم تابع مشخص است که برای پیدا کردن ترکیب
را وارد می کنیم.برای مثال: r و در دومی
10 =COMBIN(5,2)
COS .١١
کسینوس زاویه را محاسبه می کند .البته باید به رادیان وارد کنید برای وارد کردن زاویه
ضرب می کنیم.مثال: PI()/ به صورت درجه آنرا در 180
0.500171 =COS(1.047)
0.5 =COS(60*PI()/180)
البته می توان از تابع دیگری در داخل این تابع نیز استفاده کرد به این صورت که در
استفاده می کنیم مثال : RADIAN داخل پرانتز کسینوس ،از تابع
0.5 =COS(RADIANS(60))
COSH .١٢
مقدار کسینوس هیپربولیک را محاسبه می کند .مثال:
27.30823 =COSH(4)
http://amar80.blogfa.com
٧
در این مثال تابع کسینوس هیپربولیک برای مقدار ١ در پایه لگاریتم طبیعی محاسبه
7.610125 =COSH(EXP( می شود (( 1
DEGREES .١٣
مقدار رادیان را به درجه تبدیل می کند.مثال:
=DEGREES(PI()/4)
که حاصل آن ۴۵ درجه خواهد بود.
EVEN .١۴
برای گرد کردن اعداد بکار می رود . این تابع اعداد را به نزدیکترین عدد زوج گرد می
کند.و البته اعداد منفی را رو به پایین ( به سمت اعداد منفی ) و اعداد مثبت را به
سمت اعداد مثبت گرد می کند . مثال زیر مطلب را روشنتر بیان می کند :
2=EVEN(1.5)
4=EVEN(3)
2=EVEN(2)
-2=EVEN(-1)
EXP .١۵
پایه e. را به توان می رساند و حاصل را پیدا می کند e این تابع به ازای عدد داده شده
عمل می کند. Ln لگاریتم طبیعی است.پس در واقع این تابع عکس تابع
عبارت است از : 2.71828182845904 e در ضمن مقدار ثابت
FACT .١۶
مقدار فاکتوریل را محاسبه می کند.مثال:
120=FACT(5)
در صورتی که عدد وارد شده عدد صحیح نباشد آنگاه مقدار اعشاری آن حذف شده و
سپس فاکتوریل عدد باقیمانده محاسبه می شود
1=FACT(1.9)
FLOOR .١٧
می باشد . این تابع اعداد را با داشتن پارامتر دوم که CEILING این تابع عکس تابع
مقدار تقریب را مشخص می کند رو به پایی ن (یعنی به طرف صف ر ) و به نزدیکترین
عددی که مضرب مقدار تقریب است گرد می کند.
1 =FLOOR(2.5, 1)
-2=FLOOR(-2.5, -2)
http://amar80.blogfa.com
٨
0.23=FLOOR(0.234, 0.01)
GCD .١٨
این تابع بزرگترین مضرب مشترک چند عدد را محاسبه می کند.مثال :
1=GCD(5;7)
5=GCD(5;10)
INT .١٩
این تابع مقدار عدد داده شده را به نزدیکترین عدد صحیح کوچکتر یا مساوی آن عدد
گرد می کند .مثال :
8 =INT(8.9)
-9 =INT(-8.9)
یکی از کاربردهای این تابع در بدست آوردن ارقام اعشاری یک عدد می باشد.
به مثال زیر توجه کنید :
0.63=7.63-INT(7.63)
LCM .٢٠
این تابع کوچکترین مخرج مشترک را برای چند عدد محاسبه می کند .مثال:
10=LCM(5, 2)
72 =LCM(24, 36)
LN .٢١
مقدار لگاریتم طبیعی یک عدد را محاسبه می کند البته می دانیم که این تابع فقط
برای اعداد حقیقی مثبت محاسبه می شوند.
LOG .٢٢
مقدار لگاریتم عدد مورد نظر را بر پایه داده شده محاسبه می کند.اگر قسمت پایه را
خالی بگذاریم پایه ١٠ فرض می شود .
LOG10 .٢٣
لگاریتم پایه ١٠ عدد را بازمی گرداند.
http://amar80.blogfa.com
٩
MDETERM .٢۴
دترمینان یک ماتریس را محاسبه می کن د .برای وارد کردن یک آرایه (ماتریس) در این تابع
می توان از آکولاد استفاده کرد مث لا فرض کنید می خواهیم دترمینان ماتریس زیر را
بیابیم :
⎟ ⎟ ⎟


⎜ ⎜ ⎜


3 7 1
2 6 8
1 5 7
برای وارد کردن درایه های این ماتریس به این صورت عمل می کنیم در کادر خالی این
تابع عبارت زیر را وارد می کنیم:
{1,5,7;2,6,8;3,7,1}
دقت کنید که بین درایه های هر سطر از جدا کننده , (ویرگول ) و بین سطرها از
علامت ; (سمی کولن) استفاده می کنیم.
روش دیگر وارد کردن یک ماتریس این است که اعداد را به صورت یک ماتریس مربعی
در سلولهای اکسل وارد کنیم . سپس در هنگام انتخاب درایه ها ماوس را روی اعداد
ماتریس درگ می کنیم (اولین خانه را انتخاب می کنیم سپس کلید ماوس را نگه
داشته و تا آخرین خانه ماتریس می کشیم).
نکته :دترمینان فقط برای ماتریسهای مربعی تعریف می شود .
MINVERSE .٢۵
معکوس ماتریس را محاسبه می کن د .برای محاسبه معکوس ماتریس بالا به صورت زیر
٣ می باشد برای همین یک محدوده هم اندازه × عمل می کنی م .چون ماتریس ما ٣
را اعمال می کنیم در MINVERSE خالی از سلولها را انتخاب می کنی م .سپس فرمان
قسمت آرایه ، داده های ماتریس را ب ه شیوه هایی که در بالا گفته شد وارد می
کنیم.نکته مهم اینجاست که این تابع باید به صورت آرایه ای وارد شود یعنی موقع زدن
اینتر کلیدهای کنترل + شیفت را نیز بگیریم و بعد از آن اینتر را بزنی م .به این صورت می
توان معکوس ماتریس را بدست آورد.
MMULT .٢۶
برای ضرب دو مات ر یس بکار می رو د .البته می دانیم که در ضرب ماتریس ها تعداد
ردیفهای ماتریس دوم باید با تعداد ردیفهای ماتریس اول برابر باشند.
در کادر اول ماتریس اول و در کادر دوم ماتریس دوم را وارد می کنی م .به مثال زیر توجه
کنید:
?
6 8
3 1
7 4
2 5
2 2 2 2
= ⎟
⎟⎠

⎜ ⎜⎝

× ⎟
⎟⎠

⎜ ⎜⎝

× ×
ابتدا یک محدوده از سل و لهای خالی را در ابعاد ٢در ٢ انتخاب می کنی م .ماتریس اول را
در قسمت اول تابع وارد می کنیم و ماتریس دوم را نیز به همین ترتی ب .حال موقع اتمام
http://amar80.blogfa.com
١٠
کار کلیدهای کنترل +شیفت+اینتر را می زنی م .حاصل ضرب دو ماتریس را می توانید
ببینید.حاصل ضرب ماتریس عبارت است از :
⎟ ⎟⎠

⎜ ⎜⎝

45 39
36 42
MOD .٢٧
این تابع برای پیدا کردن باقیمانده تقسیم یک عدد بر عدد دیگر بکار می رو د .در کادر اول
این تابع عددی را که می خواهیم تقسیم کنیم را وارد می کنی م (مقسوم) در کادر دوم
عددی را که بر آن تقسیم می کنیم را وارد می کنی م (مقسوم علی ه ).جواب این تابع
باقیمانده تقسیم خواهد بود .مثال :
1=MOD(21;5)
-1=MOD(21;-5)
علامت باقیمانده هم علامت با مقسوم علیه خواهد بود .
در واقع می توان فرمول زیر را برای این تابع بیان کرد :
MOD(n, d) = n - d*INT(n/d)
MROUND .٢٨
این تابع عددی را به نزدیکترین مضرب عدد دیگر گرد می کند مثال :
9=MROUND(10, 3)
-9=MROUND(-10, -3)
1.4=MROUND(1.3, 0.2)
MULTINOMIAL .٢٩
این تابع برای محاسبه مقدار تابع مولتی نومیال بکار می رود که فرمول تابع آن به
صورت زیر می باشد :
! ! !
( , , ) ( )!
a b c
MULTINOMIAL a b c a b c
+ +
=
ODD .٣٠
این تابع مقدار عدد داده شده را اگر زوج باشد به عدد فرد بالایی( دور از صفر) گرد می
کند و اگر عدد داده شده فرد باشد تغییری در آن نمی دهد .مثال :
3=ODD(1.5)
3=ODD(3)
3=ODD(2)
-1=ODD(-1)
-3=ODD(-2)
http://amar80.blogfa.com
١١
PI .٣١
این تابع هیچ مقداری را نمی گیرد و فقط مقدار دقیق عدد پی را ارائه می کند .قبلا از
این تابع استفاده کرده ایم .
POWER .٣٢
برای به توان رساندن اعداد از این تابع استفاده می کنیم.مثال :
25=POWER(5,2)
PRODUCT .٣٣
اعداد وارد شده را در هم ضرب می کند.
QUOTIENT .٣۴
مقدار خارج قسمت تقسیم دو عدد را بدست می آورد .مثال :
7=QUOTIENT(15;2)
RADIANS .٣۵
مقدار درجه را رادیان تبدیل می کند .مثال :
4.71=RADIANS(270)
RAND .٣۶
این تابع عددی تصادفی را که بین ٠ و ١ می باشد ( از توزیع یکنواخت ) تولید می کند
یا هر زدن (F .البته مقدار این تابع ثابت نیست و در هر بار حساب کردن دوباره ( زدن 9
اینتر بعد از وارد کردن داده ای تغییر می کند .البته می توانید این عدد تصادفی را به
و a هر فاصله ای که مایل باشید تعمیم دهید برای تعمیم این عدد تصادفی به محدوده
می توان از فرمول زیر استفاده کرد . b
RAND()*(b-a)+a
http://amar80.blogfa.com
١٢
RANDBETWEEN .٣٧
عددی تصادفی را بین دو عدد داده شده تولید می کند . کار تعمیم تابع قبلی را انجام
می دهد .
ROMAN .٣٨
این تابع برای تبدیل اعداد به اعداد رومی بکار می رود.محدوده اعداد بین ١ تا ٣٩٩٩
می باشد.در کادر اول عدد مورد نظر را وارد می کنیم .در کادر دوم بسته به اینکه می
خواهیم عدد رومی به سبک کلاسیک باشد یا ساده و ... از اعداد ١و ٢و ٣و ۴ استفاده
می کنیم عدد ۴ سبک ساده می باشد یعنی خیلی خلاصه .در ضمن اگر این کادر را
خالی بگذارید کلاسیک تبدیل خواهد شد.
CDXCIX =ROMAN(499,0)
LDVLIV =ROMAN(499,1)
XDIX =ROMAN(499,2)
VDIV =ROMAN(499,3)
ID =ROMAN(499,4)
ROUND .٣٩
مقدار عدد را به اندازه تعداد ارقام اعشار تعیین شده گرد می کند . مثال :
2.2 =ROUND(2.15, 1)
2.1 =ROUND(2.149, 1)
-1.48 =ROUND(-1.475, 2)
20 =ROUND(21.5, -1)
در مورد عدد دوم :اگر صفر باشد عدد مورد نظر را به نزدیکترین عدد صحیح گرد می
کند و اگر منفی باشد این تقریب را روی قسمت صحیح عدد انجام می دهد نه قسمت
اعشاری.
ROUNDDOWN .۴٠
این تابع عدد داده شده را بر حسب تعداد ارقام داده شده رو به پایین گرد می کند .(به
طرف صفر)
مثال:
3=ROUNDDOWN(3.2, 0)
76=ROUNDDOWN(76.9,0)
3.141=ROUNDDOWN(3.14159, 3)
-3.1=ROUNDDOWN(-3.14159, 1)
31400=ROUNDDOWN(31415.92654, -2)
http://amar80.blogfa.com
١٣
ROUNDUP .۴١
این تابع عدد داده شده را بر حسب تعداد ارقام داده شده رو به بالا گرد می کند .(به
دور از صفر)
مثال:
4 =ROUNDUP(3.2,0)
77 =ROUNDUP(76.9,0)
3.142 =ROUNDUP(3.14159, 3)
-3.2 =ROUNDUP(-3.14159, 1)
31500 =ROUNDUP(31415.92654, -2)
SERIESSUM .۴٢
خیلی از توابع را می توان ب ا تابع توان تقریب ز د .این تابع برای محاسبه مقدار تابع توان
بکار می رود .در زیر فرمول این تابع را می بینید :
( 2 ) ( ( 1) )
3
( )
1 2 ( , , , ) ... n j m
j
SERIES x n m a = a x n + a x n+m + a x n+ m + + a x + −
که در آن :
مقدار ورودی برای سری توان می باشد . :x
به آن توان برسد. X میزان توان نهایی است که می خواهید :N
در توان جمع می شود . n میزان فاصله ( تفاوت ) در توان که با :M
تعداد جملات را در سری توان تعیین می کند .مثلا عدد ۴ برای این :Coefficients
پارامتر به این معنی است که در سری توان باید ۴ جمله وجود داشته باشد .
SIGN .۴٣
علامت عدد را تعیین می کن د .اگر عدد داده شده مثبت باشد ١،اگر صف ر باشد صفرو
اگر عدد منفی باشد ١- بازمی گرداند .مثال :
1 =SIGN(10)
0 =SIGN(4-4)
-1 =SIGN(-0.00001)
SIN .۴۴
سینوس زاویه را محاسبه می کند .البته باید زاویه را برحسب رادیان وارد کنیم .
1 =SIN(PI()/2)
0.5 =SIN(30*PI()/180)
اگر مایل باشید می توان درجه را با یک ت غ ییر به صورت درجه وارد کرد به مثال توجه
کنید:
0.5 =SIN(RADIANS(30))
http://amar80.blogfa.com
١٤
SINH .۴۵
سینوس هیپربولیک را محاسبه می کند فرمول این تابع قبلا آورده شده است .
مثال:
1. 175201194 =SINH(1)
SQRT .۴۶
جذر عدد را محاسبه می کند .مثال :
4 =SQRT(16)
#NUM!=SQRT(-16)
4=SQRT(ABS(-16))
همان طور که می بینید در جذر ١۶ - خطا داده شده است برای جذر گیری از این عدد
پیدا کرده ایم. ABS مقدار قدر مطلق آنرا با تابع
SQRTPI .۴٧
مقدار جذر حاصل ضرب عدد داده شده در عدد پی را بازمی گرداند.
مثال:
1.772454 =SQRTPI(1)
SUBTOTAL .۴٨
برای یک سری داده (عدد یا مت ن ) توابعی را محاسبه می کند که این تابع محاسبه
شده را می توان با شماره ای مشخص کر د .مثلا شماره ١ مخصوص تابع میانگین می
باشد پس این تابع به ازای عدد یک و یک سری داده میانگین آنها را محاسبه خواهد
کرد.لیست کامل اعداد به همراه توابع متناظر آنها در زیر آورده شده است:
شماره تابع(با احتساب داده
های مخفی)
شماره تابع(بدون احتساب
داده های مخفی) نام تابع
AVERAGE ١٠١ ١
COUNT ١٠٢ ٢
COUNTA ١٠٣ ٣
MAX ١٠۴ ۴
MIN ١٠۵ ۵
PRODUCT ١٠۶ ۶
STDEV ١٠٧ ٧
STDEVP ١٠٨ ٨
SUM ١٠٩ ٩
VAR ١١٠ ١٠
VARP ١١١ ١١
http://amar80.blogfa.com
١٥
مطلبی که در عنوان ستونها به صورت داده مخفی می بیند یعنی اینکه ممکن است
که شما برخی سطرها و ستونها را پنهان کرده باشید (این کار با انتخاب سطر یا
امکان پذیر است ).اگر از hide ستون مورد نظر و راست کلیک روی آن و انتخاب گزینه
شماره های ستون اول یعنی ١و ٢ و .. استفاده کنید داده هایی که د ر محدوده انتخابی
ما مخفی شده اند در محاسبه دخالت داده خواهند شد و اگر از شماره های ستون
دوم استفاده کنید این عمل صورت نخواهد گرفت و فقط داده هایی که رویت می
شوند محاسبه می شوند.
نکته ١:اگر سطری را مخفی کردید برای آشکار
نمودن آن باید سطرهای اطراف سطر مخفی را
انتخاب کنید مثلا برای سطر مخفی ۴ باید سطرهای
٣ و ۵ را با یک بار درگ کردن ماوس انتخاب کنید
آشکار ) unhide سپس راست کلیک کنید و گزینه
ساختن ) را انتخاب کنید در مورد ستون مخفی نیز
به همین طریق عمل کنید .
نکته ٢: استفاده از این تابع کمی مشکل به نظر م ی رسد.در حالی که با استفاده از
ویژگی لیست می توان به همه این توابع ،آن هم بسیار آسانتر دسترسی
و list گزینه data داشت.برای ساختن یک لیست ابتدا از منوی
را انتخاب کنی د .محدوده از سلولها را به عنوان create list سپس
لیست انتخاب کنید .حال لیست شما ایجاد شده است ک افی
است داده ها را در آن تایپ کنید لیست محدود به ابعاد ابتدایی
نمی باشد و اگر در خانه آخر اینتر بزنید لیست گسترش می
یابد.حال در لیست ساخته شده می توان به راحتی کارهایی که در
انجام می دادی م اینجا ساده تر انجام می subtotal بالا توسط تابع
دهیم.هنگامی که با ما و س خانه ای از لیست را انتخاب میکنیم
لیست ظاهر می شو د در این نوار ابزار آیکونی با علامت toolbar
سیگما وجود دارد روی آن کلیک کنید می بینید که جمع اعداد
لیست را محاسبه کرده در آخرین خانه لیست با رنگ توپر نشان
می دهد آن عدد را انتخاب کنید می بینید که در کنار آ ن یک فلش
کوچک ظاهر می شود اگر این فلش را بزنید می توانید به توابعی
که در بالا داشتیم براحتی دسترسی داشته باشید .
SUM .۴٩
false یا true مجموع اعداد را محاسبه می کند . در این میان اگر سلولی دارای متن
باشد آنها را به ١ و ٠ تبدیل می کند و سپس جمع می زن د .متن های دیگر نادیده
گرفته می شوند.
مثال:
5 =SUM(3, 2)
21 =SUM("5", 15, TRUE)
http://amar80.blogfa.com
١٦
به ١ تبدیل شده و جمع زده شده است. true همانطور که گفته شد
SUMIF .۵٠
محدوده ای از اعداد را با شرط خاصی جمع می زند.دارای سه پارامتر به شرح زیر می
باشد:
محدوده ای از اعداد است که می خواهیم برای جمع زدن روی آنها شرط : Range
بگذاریم.
شرطی که برای جمع زدن روی اعداد اعمال می شود .مثل "> ٣" یا " ۵" یا :Criteria
."boy"
محدوده جمع واقعی. :Sum_range
مثال زیر مطلب را روشن تر می کند .
age income
20 1000
30 5000
40 7000
35 6000
45 7200
50 8000
با د اشتن جدول سن و درآمد می خواهیم بدانیم مجموع درآمد افراد بالای ٣۵ سال
را اعمال می کنی م .ستون SUMIF چقدر است؟برای این کار در یک سلول خالی تابع
وارد می SUM_RANGE را به عنوان INCOME و ستون RANGE سن را به عنوان
.">= کنیم.برای شرط هم وارد می کنیم" ٣۵
در اینجا تا بع چک می کند که آیا سن شخص بالای یا مساوی ٣۵ هست یا نه اگر در
انتخاب می کند و جمع می SUM_RANGE شرط صدق کند مقدار متناظر آن را از ستون
زند.
حذف شود ( در تابع وارد نشود ) آنگاه پس از برقراری شرط SUM_RANGE نکته :اگر
جمع زده می شود. RANGE مقدار خود
http://amar80.blogfa.com
١٧
SUMPRODUCT .٥١
مجموع حاصل ضرب دو آرایه را محاسبه می کند یعنی ابتدا تک تک داده ها را در هم
ضرب می کند سپس با هم جمع می زند که حاصل یک عدد می شود .
مثال:
Array 1 Array 1 Array 2 Array 2
3 4 2 7
8 6 6 7
1 9 5 3
در مورد این جدول به صورت ز یر محاسبه =SUMPRODUCT(A2:B4, C2:D فرمول ( 4
می شود :
3*2 + 4*7 + 8*6 + 6*7 + 1*5 + 9*3=156
SUMSQ .۵٢
مجموع مربعات اعداد را محاسبه می کند.مثال:
25=SUMSQ(3, 4)
SUMX2MY2 .۵٣
مجموع اختلافات بین مربعات دو محدوده از اعداد یا دو آرایه را محاسبه می کند که از
فرمول زیر محاسبه می شود:
SUMX 2MY2 = Σ(x2 − y 2 )
مثال:
جدول زیر را در نظر بگیرید:
آرایه ٢ آرایه ١
3 1
5 2
4 6
برای محاسبه تابع فوق در مورد دو آرایه این جدول داریم:
9=SUMX2MY2(A2:A4;B2:B4)
البته بدون وارد کردن داده در سلولهای اکسل نیز می توان این تابع را محاسبه کرد به
فرمول زیر توجه کنید:
= SUMX2MY2({3,5,4};{1,2,6})
به تفاوت علامت بین اعضای یک آرایه درون آکولاد و علامت بین دو آکولاد دقت کنید.
SUMX2PY2 .۵۴
مجموع جمع مربعات بین دو محدوده از اعداد یا دو آرایه را محاسبه می کند .این تابع
شبیه تابع بالایی است با این تفاوت که این جا منها به جمع تبدیل شده است.
SUMX 2PY 2 = Σ(x2 + y 2 )
http://amar80.blogfa.com
١٨
SUMXMY2 .۵۵
مجموع مربعات اختلاف دو آرایه.به عبارت ساده تر:
SUMXMY2 = Σ(x - y)2
TAN .۵۶
تانژانت زاویه داده شده را محاسبه میکند .البته زاویه باز هم به رادیان داده می شود
که البته می توان از ترفندهای گفته شده استفاده کرد و زاویه را به صورت درجه وارد
کرد .
مثال :برای محاسبه تانژانت ۴۵ درجه داریم:
1=TAN(45*PI()/180)
یا
1=TAN(RADIANS(45))
TANH .٥٧
تانژانت هیپربولیک را برای زاویه داده شده محاسبه میکند.برای دیدن فرمول تانژانت
مراجعه کنید. (ACOSH) هیپربولیک به قسمت تابع شماره ٣
مقدار زاویه این تابع می تواند هر مقدار حقیقی باشد.
TRUNC .۵٨
قسمت اعشاری عدد را حذف می کند و فقط قسمت صحیح را نشان می دهد ( به
این روش قطع کردن می گویند)
دقت کنید این تابع عدد را گرد نمی کند پس با تابع های قبلی که در بالا دیدیم فرق
دارد
به مثال های زیر توجه کنید:
8=TRUNC(8.9)
-8=TRUNC(-8.9)
3=TRUNC(PI())
البته این تابع یک قسمت اختیاری نیز دار د (قسمتهای اختیاری در توابع کم رنگ ت ر از
تعیین می کند که عدد را Num_digits قسمتهای اجباری دیده می شون د ).این قسمت
در چه سطحی قطع کند.مثال:
155=TRUNC(155.256)
155.2=TRUNC(155.256;1)
155.25=TRUNC(155.256;2)
150=TRUNC(155.256;-1)
100=TRUNC(155.256;-2)
http://amar80.blogfa.com
١٩
یعنی بعد از اعشار یک رقم برو جلو و TRUNC( پس وقتی می نویسیم ( 155.256;1
TRUNC(155.256;- بعد از آن به جای اعداد بعدی صفر قرار بد ه .همین طور در مورد ( 2
یعنی دو رقم از ممیز به عقب برگرد و کلیه اعداد را صفر قرار بده

منبع

http://tendollarclicks.blogsky.com/1389/03/05/post-70/

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم دی ۱۳۸۹ساعت 21:55  توسط   |